Results

Интелектуални резултати

O3.1. Препоръки Ръководство за компании за наемане на подходящи хора с ASD за предотвратяване на злоупотребите.

Препоръки за правилното набиране на хора с ASD ще бъдат предоставени, за да се предотврати злоупотребата. Консорциумът се преструва, че произвежда материали за подпомагане на пазара на труда, за да улесни не само социално-трудовото включване на хората с ASD, но основно устойчивостта на техните работни места.

O3.2. Ръководство за добри практики за компаниите за създаване на подходяща среда и добра сделка за хора с ASD на работното място (включително видеоклипове).

Ще бъдат събрани добри практики, които ще помогнат на компаниите да създадат подходяща среда и добро лечение за хората с УСП на работното място. Ще бъдат създадени и видео материали за използването на метода на КПТ за разрешаване на конфликти в областта на образованието и труда с колектива ASD.

O3.3 Ръководство на териториалните мрежи между организациите на общността като интерактивна карта.

Ще бъде извършена карта на териториалните мрежи между съответните общностни организации, за да се направи възможно прилагането на резултатите и включването на хората с АСП на редовния пазар на труда и устойчивостта на тази работа.